Fundacja dobre serduszko

Obserwuj nas na FACEBOOKU

Celem Fundacji jest realizowanie zadań z zakresu pożytku publicznego szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz usług społecznych kierowanych do lokalnej społeczności i poza nią a w szczególności:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej;
 3. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. Prowadzenie działalności charytatywnej;
 5. Działania mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. Niesienie pomocy materialnej, psychologicznej i edukacyjnej ludziom potrzebującym, w szczególności rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej;
 7. Ochronę i promocję zdrowia;
 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. Prowadzenie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Działania mające na celu wspieranie instytucji pomocowych w szczególności Domy Dziecka, Placówki Wielofunkcyjne, Domy Samotnej Matki,
 11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. Turystyki i krajoznawstwa;
 17. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 18. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 19. Ratownictwa i ochrony ludności;
 20. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 21. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 22. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. Promocja i organizacja wolontariatu;
 24. Pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 25. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 26. Promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;
 27. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 28. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 29. Pomoc porzuconym zwierzętom;
 30. Pomoc schroniskom dla zwierząt;
 31. Pomoc przy adopcji zwierząt;
 32. Przeciwdziałanie nieludzkiemu traktowaniu zwierząt.

O Fundacji

Witaj!